Institute of Solid State Physics EXAFS Spectroscopy Laboratory
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
LU CFI Webmail

ENG   LV
QR code

Google Search:


MapLarge Visitor Map

Website Statistics









Par laboratoriju

EXAFS spektroskopijas laboratorija (EXAFS Lab) ir atjaunota Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā 2020.gadā un nodarbojas ar materiālu struktūras pētījumiem, izmantojot modernas eksperimentālās un teorētiskās metodes, kā arī augstas veiktspējas klasteru skaitļošanu. Līdz 2017. gadam laboratoriju vadīja Dr.hab.phys. J. Purāns.

Mūsu eksperimentālās iespējas ietver, bet neaprobežojas ar vairākām tehnoloģijām: rentgenstaru absorbcijas spektroskopija (XAS/EXAFS/XANES), kā arī konfokālā spektromikroskopija (CM) un rentgenstaru difrakcija (XRD).

Mēs izmantojam uzlabotus teorētiskos aprēķinus un eksperimentālo datu modelēšanu, lai iegūtu ieskatu par materiālu struktūras un īpašību attiecībām.

Mūsu laboratorija ir iesaistīta Latvijas Universitātes mācību procesā un nodrošina studentus ar iespēju piedalīties pētnieciskajā darbībā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.


Adrese:  
  EXAFS spektroskopijas laboratorija (1.6)
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ķengaraga iela 8
Rīga, LV-1063
Latvija
 
Fakss: (+371) 67132778
Internets: http://www.dragon.lv/exafs/
Bankas konti:    
 

Tikai budžets
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ķengaraga iela 8, LV-1063 Rīga, Latvija
Reģ./VAT Nr. LV90002124925
Valsts Kase, kods: TRELLV22
Konta Nr. LV92 TREL 9154 3620 0000 0

Visas valūtas
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ķengaraga iela 8, LV-1063 Rīga, Latvija
Reģ./VAT Nr. LV90002124925
AS "SWEDBANK", SWIFT code: HABALV22
Konta Nr. LV89 HABA 0021 4080 3102 7

Tikai EUR
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ķengaraga iela 8, LV-1063 Rīga, Latvija
Reģ./VAT Nr. LV90002124925
AS SEB Latvijas Unibanka, kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV89 UNLA 0002 0001 4172 5